วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลงาน

  ผลงานที่เกิดกับตนเอง
           1. ครูแสนดีประจำปี 2555
           2.  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญปี พ.ศ.2540
3. ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
4.  เป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปี  2554
5. ครูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตเมตตาธรรมของโรงเรียน  โดยบริจาคเงินทุนการศึกษาและตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน  จำนวน 14,000  บาทในปีการศึกษา  2554
6. บริจาคเงินเข้ามูลนิธิเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย  จำนวนเงิน  7,000  บาท
7. บริจาคมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนในวันที่  16  พฤษภาคม  2555  2  ทุน ๆละ 1500  บาท  รวมเงิน  3,000  บาท
8. มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  10  ทุน ๆละ  500  บาทรวม  5,000  บาท
9. บริจาคเงิน 10,000  บาทในการพิมพ์หนังสือทำวัตร  ให้วัดยางช้า  ปี 2556
10. ครูผู้ฝึกสอนและให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด  ประจำปี  2554
11.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในระดับ  ม.3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖1  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี  2554
12.ครูผู้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ในการทดสอบ  O-NET  ปี  2554  สูงขึ้น
13.  ครูผู้มีน้ำใจให้การช่วยเหลือ  และสร้างขวัญกำลังใจแก่เพื่อร่วมงาน  กรณีนางสาว
พัชราภรณ์  โชติเนตร  ประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บสาหัส  ปี  2553
14. เป็นวิทยากรร่วมโปรแกรม  Action  โปรแกรมเช็คข้อมูลนักเรียน  รายงานผลการเรียนทางอินเทอร์เนต  ปี 2554 – 2555โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน        9  โรง
15.  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการอิ่มบุญ  999  วัด  เยาวชนปฏิบัติธรรม  84,000  คน และเยาวชนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา  7  รอบ
16.เป็นพิธีกรภาคกลางคืน  เนื่องในงาน “บุญคูนลาน”  ของอำเภอลืออำนาจ  และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ  แห่งเดียวประเทศไทยและในโลก  ตั้งแต่ปี 2553  ถึงปีปัจจุบัน( 2557)
17.  ครูผู้ร่วมกิจกรรมพุทธชยันตี  2600  ปี  ณ วัดบ้านอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ

ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
1. รางวัลรองชนะเลิศนักเรียนเข้าประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด  ประจำปี  2554 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค
2. รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ม.ต้น  ปี 2554
3. รางวัลรองเหรียญทองแดงระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ม.ต้น  ปี 2554

4. นักเรียนได้โอกาสใช้ทุนการศึกษาศึกษาในระดับสูงขึ้น

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี   สถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่จบการศึกษา 2529
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีที่จบการศึกษา  2545

สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29
ที่อยู่ 122 หมู่ที่  6 ตำบลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ    37000
โทรศัพท์  045-272337

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
เลขที่  55หมู่ที่  3ตำบลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ    37000
โทรศัพท์ 045-272337 โทรศัพท์เคลื่อนที่   08-2159-7498

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ      อมต     นามสกุล   รบกล้า
หมายเลขบัตรประชาชน         3-3416-00867-45-8
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       52201631932331
คำนำหน้า  R นาย          นาง            นางสาว         อื่น ๆ  โปรดระบุ......................
NAME       AMATA    SURNAME     ROBKLA
เพศ     ชาย      อายุ  50   ปี
สถานภาพ      R โสด              สมรส        อื่น ๆ .................................................
ตำแหน่งปัจจุบัน     ครู    อันดับ  คศ. 3
ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ    30   ปี (ระยะเวลาในตำแหน่งที่ขอรับรางวัล)

เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูโปรดระบุกลุ่มสาระที่สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3มัธยมศึกษาปีที่  4และ  มัธยมศึกษาปีที่  6